top of page

GDPR

 

Wet over de privacyverklaring (GDPR)

 

Beste patiënt,

 

Omwille van de nieuwe privacyverklaring in het kader van de vernieuwde wetgeving rond bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens (GDPR) die vanaf 25/05/2018 van kracht gaat en om deze gegevens op een veilige manier uit te wisselen tussen zorgverleners en tussen huisarts en patiënt, zullen de artsen van de praktijk vanaf heden volgende maatregelen doorvoeren:

 

  • Gezondheidsgegevens zullen niet meer per email gecommuniceerd worden, omdat de veiligheid van dit kanaal niet gegarandeerd kan worden. Dat wil zeggen dat wij géén verslagen, laboresultaten en andere gevoelige informatie meer per mail zullen doorsturen. Gezondheidsgegevens over patiënten worden wel tussen zorgverleners uitgewisseld via de e-healthbox, een beveiligd kanaal, en uiteraard enkel in het belang van de patiënt. Indien u zich daartegen zou verzetten, mag u dit melden aan uw behandelende geneesheer

  • Voorschriften, afwezigheidsattesten en medische geschiktheidstesten worden enkel na een consultatie afgeleverd

  • Er wordt géén medisch advies per email gegeven

  • Het emailadres van de praktijk mag wel gebruikt worden voor praktische of administratieve vragen

  • Bij vragen of twijfel mag u steeds ons secretariaat contacteren van 8u-10u en 14u-15u

 

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

 

We hechten een groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. We verbinden ons te houden aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door de groepspraktijk Patio en onze netwerkpraktijk Horizon respectievelijk gelegen op de Bonaventurestraat 13 en 50, 1090 te Jette en worden enkel gebruikt voor medische doeleinden in het belang van de zorg voor de patiënt.

 

Doel van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden. Er worden verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

 

Delen van gegevens

 

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld voor medische en therapeutische  doeleinden en dit enkel met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Verder wordt enkel de informatie gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. U mag op elke moment deze behandelrelatie beëindigen en zich verzetten tegen het delen van deze medische informatie. Gelieve hiervoor uw behandelende arts te contacteren.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

 

Uw rechten als patiënt

 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page